Statut Zene

STADGAR FÖR KVINNOORGANISATIONEN

VERKSAMHETSFÖRORDNING
Serbernas Riksförbund i Sverige
Kvinnoorganisationen
Allmänna regler

1
Kvinnoorganisationen (i fortsatt text KO ) är en kvinnoorganisation vars verksamhet bedrivs inom Serbernas Riksförbund i Sverige ( SRF ). KO:s status inom SRF regleras genom KO:s verksamhetsförordning och SRF:s stadgar.

2
KO:s verksamhetsförordning reglerar dess grundläggande verksamhet, organisationsstruktur liksom regler och rättigheter för dess medlemmar. Verksamhetsförordningen bestäms och godkänns på årsstämman. Årsstämmans arbete regleras genom § 7 i SRF:s stadgar.

3
KO fattar beslut om tvååriga verksamhetsplaner. Utifrån den tvååriga verksamhetsplanen bestäms årligen en detaljerad plan och tillika en budget för fullföljande av den samma.

4
KO har till uppgift att:
• Genom sin verksamhet i föreningar och sektioner samla medlemmar, i synnerhet kvinnor och barn.
• Främja kvinnors engagemang och arbeta för ökad jämställdhet och jämlikhet i det svenska samhället.
• Arbeta för att öka kvinnors kompetens och kunskap för ett ge dem en ökad ekonomisk trygghet
• Främja bevarandet av den serbiska kulturen och traditionen.
• Hitta nya sätt för ökad utbildning och yrkeskompetens för kvinnor.
* Arbeta för en bättre social och ekonomisk status för kvinnor och barn både inom familjen och det svenska samhället. KO arbetar mot alla former av rasism och diskriminering.
• KO arbetar aktivt mot brukandet av våld i alla dess former.
• Arbeta och sträva efter jämställdhet inom SRF och dess medlemsföreningar.

Organisationsstruktur
1
KO består av kvinnor som är medlemmar i de lokala föreningarnas kvinnosammanslutningar och som genom sina representanter utgör KO:s verksamhetsstruktur.

2
Distriktsorganisationer utgör självständiga organisationer. Deras ställning regleras genom SRF:s stadgar.
3
KO:s håller Årsstämma i enlighet med SRF:s stadgar. KO:s Årsstämma hålls innan SRF:s Årsmöte.

4
På KO:s Årsstämma väljs KO:s styrelse samt suppleanter, antingen genom öppen eller sluten omröstning. Årsstämman väljer 5(fem) styrelseledamöter samt 2 (två) suppleanter. Årsstämman föreslår ledamöter till styrelsen samt dess ordförande. Vid det första konstituerande styrelsemötet fördelas arbetsuppgifter inom styrelsen, vice ordförande, sekreterare samt övriga ansvarsområden och arbetsuppgifter. Årsstämman väljer likaså en valberedning, revisionsansvariga väljs ej, en ledamot från KO:s styrelse väljs av SRF:s stadgeberedning och har då har till uppgift att följa SRF:s stadgeberednings arbete.
5
Varje ledamot företräder föreningarna från sitt geografiska arbetsområde och är skyldig att redogöra för arbetet inom samma. Ledamöter i KO:s Styrelse är skyldiga att aktivt delta i det geografiska ansvarsområdets arbete samt att aktivt arbeta för att beslut fattade inom KO genomförs inom samma.

Styrelseledamöternas skyldigheter

1
Ordföranden representerar KO inför svenska institutioner och andra myndigheter samt sammankallar och leder styrelsemötena
2
Vice ordföranden hjälper ordföranden med fullföljandet av dennes arbetsuppgifter.
Styrelsesekreteraren för protokoll från styrelsemötena, och sänder över dem till SRF:s kansli för vidare distribution

4
KO:s styrelsemöten hålls efter behov, dock minst 4 (fyra) gånger per verksamhetsår. Information och kallelse till mötena måste tillhandahållas styrelseledamöterna minst 2 (två) veckor i förväg. Information och kallelse till Årsdtämma och andra arbetsmöten av delegationskaraktär måste tillhandahållas delegaterna minst 4 (fyra) veckor innan samma.

5
Alla KO:s möten är offentliga. Ordföranden för SRS eller annan styrelseledamot ur SRF:s styrelse deltar vid mötena efter möjlighet. KO fattar beslut genom att en majoritet ur Styrelsen röstat för ett förslag.

6
Avsägelse av uppdrag i KO:s styrelse samt arbetsetik regleras genom SRF:s stadgar § 10 passus 1 & 2

KO:s finansiering
1
KO finansierar sin verksamhet genom medel ur SRF:s budget, statliga bidrag och projektmedel. Tilldelade medel används endast till det KO:s styrelse fattat beslut om. Projektmedel används till genomförande av projektet, i enlighet med projektbeskrivningen och efter beslut av projektledaren och projektledningsgruppen.

2
KO finansierar resor, logi, kost och andra eventuella kostnader för KO:s Styrelse vid uppdrag för KO. Kostnader för delegater till KO:s Årsstämma bekostas av respektive lokalförening.