Statut Saveza Srba u Švedskoj

1.

IME I SEDIŠTE ORGANIZACIJE
1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Savez Srba u Švedskoj.
1.2. Sedište Saveza Srba u Švedskoj (u daljem tekstu Savez) je
u Stokholmu, Bellmansgatan 15.

2. ULOGA SAVEZA
2.1. Savez je demokratska, neprofitna, politički i verski nezavisna organizacija čiji je cilj da se bavi kulturom, obrazovanjem i socijalnim pitanjima.
2.2. U radu Saveza koriste se ravnopravno srpski (ćirilično i latinično pismo) i švedski jezik.
2.3. Savez sačinjavaju članovi udruženja, društava i klubova (u daljem tekstu udruženja).
2.4. Organi Saveza su Skupština, Uprava Saveza, Reviziona komisija, Izborna komisija, Statutarna komisija i Komisija za društvena i socijalna pitanja. Po potrebi Savez može da formira i druge komisije , sekcije i radne grupe.
2.5. Svi organi Saveza su dužni da se staraju o primeni ovog Statuta i drugih opštih akata Saveza.

3. CILJ I ZADACI SAVEZA
3.1. Cilj Saveza je očuvanje srpskog jezika, kulture, tradicija i običaja kao i zastupanje srpskih interesa.
3.2. Savez podstiče svoja udruženja na saradnju sa švedskim i srpskim udruženjima, organizacijama i institucijama.
3.3. Savez podstiče i razvija solidarnost i toleranciju u švedskom društvu te unapređuje saradnju sa Savezima i organizacijama Srba u celom svetu.
3.4. Savez poklanja posebnu pažnju deci, omladini, ženama i penzionerima jačajući kroz svoje aktivnosti njihov identitet.
3.5. Savez nastoji da aktivno sudeluje u svim važnim društvenim i socijalnim procesima u društvu.
3.6. Savez u svom radu zastupa principe demokratije, jednakosti i prava na različitost.

4. ČLANSTVO U SAVEZU
4.1. Članovi Saveza mogu postati udruženja organizovana u skladu sa važećim propisima Švedske koja prihvate ovaj Statut i uplate članarinu. Članarina Savezu za predhodnu godinu uplaćuje se najkasnije do 15 februara tekuće godine. Visinu članarine određuje Skupština Saveza.

4.2. Za prijem u članstvo Saveza potrebno je da udruženje priloži molbu sa zahtevom za prijem, spisak svojih članova, članova Uprave, kao i Zapisnik sa skupštine o pristupanju u članstvo Saveza. Prijem u članstvo odobrava Uprava Saveza, a odluka o prijemu se verifikuje na Skupštini.
4.3. Udruženja Saveza imaju obavezu da svake godine dostave sekretarijatu Saveza Zapisnik sa svoje skupštine, ispunjen obrazac sa podacima o udruženju, aktuelni spisak članova i eventualno druga potrebna dokumenta.
4.4. Regionalne organizacije ne mogu dobiti članstvo u Savezu zbog mogućnosti duplog ili automatskog članstva.
4.5. Za počasnog člana Saveza se može izabrati osoba koja na izuzetan način doprinese radu i ugledu Saveza.

5. PRESTANAK ČLANSTVA U SAVEZU
5.1. Članovi koji žele istupiti iz Saveza podnose pismeni zahtev i Zapisnik sa Skupštine udruženja sa tom odlukom. Molba se razmatra na prvoj narednoj Skupštini Saveza. Do tada se udruženje smatra članom Saveza.
5.2. Udruženja koja nisu platila članarinu do 15 aprila tekuće godine, gube pravo na članstvo u Savezu.
5.3. Udruženjima čije poslovanje je u suprotnosti sa Statutom i interesima Saveza može se na Skupštini oduzeti pravo na članstvo u Savezu.

6. POSLOVANJE SAVEZA
6.1. Savez ostvaruje ekonomska sredstva od članarine, državnih dotacija, vlastitih aktivnosti i drugih izvora.
6.2. Računovodstvo i knjigovodstvo se vodi za kalendarsku godinu od 1 januara do 31 decembra. Kompletan izveštaj o poslovanju Saveza mora se dostaviti ovlaštenim revizorima Saveza najkasnije do kraja februara tekuće godine.
6.3. Skupština usvaja plan budžeta za period do sledeće skupštine kao i Pravilnik o finansijskom i materijalnom poslovanju Saveza.

7. SKUPŠTINA SAVEZA
7.1. Skupština je najveći organ Saveza. Skupštinu sačinjavaju članovi Uprave Saveza, članovi komisija i delegati udruženja. Delegati za Skupštinu Saveza se biraju prema prijavljenom broju članova udruženja. Udruženja do 100 članova imaju pravo na 1 delegata. Udruženja sa 101 do 250 članova imaju pravo na 2 delegata, udruženja od 251 do 500 članova imaju pravo na 3 delegata i udruženja preko 500 članova imaju pravo na 4 delegata za Skupštinu Saveza.

7.2. Na Skupštini Saveza pravo da biraju i budu birani imaju samo verifikovani delegati. Status delegata ne mogu dobiti počasni članovi niti zaposleni u sekretarijatu Saveza.
7.3. Prijavljeni delegat koji iz opravdanih razloga ne može prisustvovati Skupštini o čijoj opravdanosti odlučuje Skupština, može se pre početka rada Skupštine zameniti drugim delegatom iz istog udruženja.
7.4. Skupština Saveza se održava u prvom kvartalu svake godine. Svaka Skupština je izborna.
7.5. Skupština Saveza se zakazuje najmanje 60 dana pre održavanja. Uprava Saveza šalje poziv za prijavu delegata najmanje 30 dana pre održavanja Skupštine.
7.6. Poziv na Skupštinu šalje se delegatima najmanje 15 dana pre održavanja. Poziv treba da sadrži predlog Dnevnog reda, detalje o mestu i vremenu održavanja Skupštine, Izvještaj o radu Uprave, Ekonomski Izvještaj, Plan rada i budžeta za naredni period, Revizioni izveštaj, Izveštaji ostalih komisija kao i eventualne rezolucije i predloge.
7.7. Da bi odluke Skupštine bila punovažna mora najmanje nadpolovična većina prijavljenih delegata da bude prisutna. Ukoliko to nije slučaj onda se zakazuje nova Skupština u roku od mesec dana.
7.8. Glasanje o predlozima na Skupštini je javno. Odluke se donose prostom većinom. Glasanje može biti i tajno putem glasačkih listića. Svaki delegat može glasati samo u svoje ime.
7.9. Diskusije na Skupštini mogu biti ograničene na 5 minuta. Predsedavajući Skupštine može oduzeti reč delegatu koji ne poštuje Statut ili krši opšte demokratske ili moralne principe.
7.10. Vanredna Skupština Saveza se može zakazati na pismeni zahtev polovine pojedinačnih članova Saveza, odlukom Uprave Saveza ili na zahtev autorizovanog revizora Saveza. Uprava Saveza zakazuje vanrednu Skupštinu u roku od tri mjeseca od dana prijema zahteva ili odluke o zakazivanju.
7.11. Na vanrednoj Skupštini se razmatraju samo ona pitanja koja su i razlog sazivanja Skupštine.

8. RAD SKUPŠTINE SAVEZA
8.1. Predsednik Saveza otvara Skupštinu.
8.2. Izborna komisija podnosi izveštaj o broju prisutnih verifikovanih delegata nakon čega se utvrđuje punovažnost Skupštine.
8.3. Predsednik Saveza daje predlog za izbor radnog predsedništva, predsedavajućeg Skupštine, zamenika, sekretara, dva overivača zapisnika koji su ujedno i brojači glasova. Delegati mogu takođe da daju svoje predloge.
8.4. Radno predsedništvo se zahvaljuje na poverenju, pozdravlja skupštinske delegate i eventualne prisutne goste. Radno predsedništvo u skladu sa Statutom određuje način rada Skupštine, brine se o njenom radu i predlaže proceduru u interesu efikasnog rada Skupštine.

8.5. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda.
8.6. Izveštaj o radu Saveza, Ekonomski Izveštaj i Izveštaj Revizione komisije.
8.7. Diskusija o Izveštajima.
8.8. Usvajanje Izveštaja i razrešenje Uprave dužnosti i odgovornosti.
8.9. Izveštaj Statutarne komisije i pitanje usvajanja Izmena i dopuna Statuta. Za tumačenje Statuta nadležna je Statutarna komisija.
8.10. Usvajanje Plana rada i Budžeta za narednu godinu.
8.11. Skupština donosi odluku o visini članarine za narednu godinu.
8.12. Izbor Uprave i Komisija Saveza
8.12.1. Uprava Saveza se sastoji od sedam (7) članova i tri (3) zamene. Članovi Uprave imaju mandat dve (2) godine a zamene jednu (1) godinu.
Svaka godina je izborna. Neparnim godinama bira se predsednik Saveza, jedan član Uprave i tri (3) zamene a verifikuju se novi predstavnici Srpske Omladinske Organizacije i Organizacije žena kao članovi Uprave.
Parnim godinama se biraju tri (3) člana Uprave Saveza i tri (tri) zamene.
U slučaju da Skupština izabere za predsjednika člana Uprave nakon prve godine mandata u Upravi, ta osoba dobija novi dvogodišnji mandat kao predsednik Saveza a na njegovo mesto u Upravi se bira drugi delegat do isteka mandata. Skupština bira i tri zamene dok ostala dva delegiraju Srpska omladinska organizacija i Organizacija Žena. Zamene se rangiraju prema broju dobijenih glasova i tim redosledom se pozivaju na sastanke Uprave.
Predsednika Saveza bira Skupština javnim ili tajnim glasanjem. Ako u prvom krugu glasanja (ukoliko je tri ili više kandidata) niko od kandidata ne dobije više od polovine glasova ponavlja se glasanje između ona dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu. Na predloženu funkciju izabran je onaj kandidat koji u drugom krugu dobije više glasova.

8.12.2. Izveštaj Izborne komisije i predlog kandidata. Skupština može dati još predloga.
8.12.3. Skupština bira članove Uprave na upražnjena mesta.
8.12.4. Skupština bira tri člana Revizione komisije na period od jedne godine.
8.12.5. Skupština bira tri člana Izborne komisije na period od jedne godine.
8.12.6. Skupština bira tri člana Statutarne komisije na period od jedne godine.
8.12.7. Skupština bira tri člana Komisije za društvena i socijalna pitanja na period od jedne godine.
8.12.8. Član komisije koji dobije najviše glasova pri izboru je ujedno i predsednik komisije.
8.13. Skupština razmatra eventualne rezolucije koje su bile dostupne Savezu najmanje 30 dana pre Skupštine i nalaze se u skupštinskom materijalu.
8.14. Skupština se izjašnjava o prijemu novih udruženja ili brisanju udruženja kojima je prestalo članstvo u Savezu .

9. UPRAVA SAVEZA
9.1. Upravu Saveza bira Skupština i ona je najveći organ Saveza posle Skupštine.
9.2. Na svom prvom sastanku Uprava bira potpredsednika Saveza i vrši podelu zaduženja po resorima ( kultura, obrazovanje, članstvo, maternji jezik, društveno-socijalna pitanja, informisanje i komunikacija, sport kao i druga važna pitanja iz nadležnosti Uprave).
9.3. Uprava rukovodi radom Saveza, odgovara za ekonomiju i sprovođenje skupštinskih odluka.
9.4. Uprava je dužna da Skupštini Saveza podnese Izveštaj o radu i Ekonomski izveštaj za protekli period.
9.5. Uprava je dužna da Skupštini predstavi Plan rada i Budžet za naredni period.
9.6. Dokumenta administrativnog i ekonomskog karaktera potpisuje predsednik Saveza, organizacioni sekretar i ekonom.
9.7. Predsednik Saveza u dogovoru sa članovima Uprave zakazuje najmanje 4 redovna sastanka Uprave godišnje. Sastanak Uprave se može zakazati i na zahtev većine članova Uprave. Po potrebi je moguće održati i telefonski sastanak kao i sastanak putem elektronskih media (Skype, Viber i sl) . Sastanak Uprave je punovažan ukoliko je poziv upućen na odgovarajući način najmanje sedam dana pre sastanka i ako je sastanku prisutno najmanje pola redovnih članova uprave. Ako neki član Uprave ne može prisustvovati sastanku poziva se zamena.
9.8. Predsednik predstavlja Savez, ima sazivnu ulogu, usklađuje i vodi aktivnosti u Savezu, odgovara za rad Sekretarijata i odgovoran je da se odluke Uprave unesu u Zapisnik sa sastanaka.
9.9. Uprava donosi odluke prostom većinom glasova. Ako je broj glasova jednak onda glas predsednika donosi prevagu. Na sastancima Uprave svi članovi imaju pravo da prisustvuju, diskutuju i daju predloge.
9.10. Uprava Saveza može u posebnim prilikama ovlastiti profesionalna ili stručna lica da predstavljaju Savez.

10. OSTAVKE
10.1. Ostavka na mesto u Upravi Saveza se podnosi pismenim putem. Zaduženje i mandat tada preuzima zamena. Ako predsednik Saveza podnese ostavku onda potpredsednik preuzima dužnost do naredne Skupštine. Ako član neke komisije podnese ostavku Uprava može po potrebi kooptirati drugog člana Saveza na to mesto, ali ne kao redovnog jer nije izabran na Skupštini.
10.2. Uprava Saveza može smeniti člana koji nanese štetu radu ili ugledu Saveza ili ako postoje neki drugi ozbiljni razlozi za smenu. Ovakvu odluku donosi Uprava prostom većinom. Članu se mora dati prilika da pre smene Upravi objasni okolnosti. Smenjeni član ima pravo žalbe i konačnu odluku o tome donosi Skupština.

10.3. Skupština može delegatu koji je izabran na period od dve godine da uskrati mandat u toku druge godine ukoliko usvoji razloge matičnog udruženja o oduzimanju mandata.

11. ORGANIZACIJA ŽENA
Organizacija žena je sastavljena od ženskih članova Saveza i njihovih organizacija u lokalnim udruženjima. Rad Organizacije žena se reguliše posebnim pravilnikom o radu. Pravilnik mora biti u skladu sa ovim Statutom uz poštovanja svih statutarnih odredbi. Organizacija žena je zastupljena u Upravi Saveza jednom predstavnicom ili njenom zamenom.

12. SRPSKA OMLADINSKA ORGANIZACIJA
Srpska omladinska organizacija (u daljem tekstu SOO) je demokratska organizacija
omladine i dece i samostalna je u svome radu. Saradnja izmedju Saveza i SOO je regulisana
posebnim ugovorom o saradnji između ove dve organizacije.
SOO je zastupljena u Upravi Saveza jednim predstavnikom ili zamenikom.

13. KOMISIJE SAVEZA
13.1. Komisije Saveza su samostalne u svom radu. Komisijama se mora obezbediti pristup svim dokumentima Saveza .

13.2. Reviziona komisija
13.2.1. Reviziona komisija je sastavljena od tri člana.
13.2.2. Reviziona komisija kontroliše rad Uprave, komisija i eventualnih radnih grupa tokom godine kao i način upravljanja imovinom Saveza.
13.2.3. Ekonomska revizija se sastoji između ostalog od:
– upoznavanja i kontrole računovodstva,
– popisa imovine,
– kontrole da se dokumenta čuvaju na siguran način,
– kontrole pravilnog korištenja računa Saveza,
– kontrole osiguranja Saveza i
– kontrole da se sve društvene obaveze Saveza ispunjavaju.
13.2.4. Revizija rada Uprave Saveza ima pre svega dva cilja:
– kontrolu da li je Uprava ispravno rukovodila Savezom i
– ispitati da li je upravljanje u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.
13.2.5. Reviziona komisija ima pravo da bez odlaganja dobije na uvid sva dokumenta Saveza.
13.2.6. Završni račun mora da se dostavi Revizionoj komisiji najkasnije šest (6) nedelja pre Skupštine.

13.2.7. Reviziona komisija je dužna podneti Izvještaj Skupštini o proteklom periodu sa predlogom o eventualnom oslobađanju uprave odgovornosti.
13.2.8. Izvještaj Revizione komisije mora biti dostavljen upravi najkasnije 4 nedelje pre Skupštine.

13.3. Statutarna komisija
13.3.1. Statutarna komisija tumači Statut i druge opšte akte Saveza te utvrđuje njihovu usklađenost sa Statutom.
13.3.2. Nakon overavanja Zapisnika sa Skupštine Statutarna komisija unosi eventualne izmene u Statut.
13.3.3. Posle Skupštine Statutarna komisija prikuplja predloge u vezi sa izmenama i dopunama Statuta kao i drugih akata. Predlog izmena Statuta se objavljuje na internet stranici Saveza i služi kao podloga za daljnje usaglašavanje.
13.3.4. Statutarna komisija podnosi blagovremeno Izvještaj o svom radu i konačni predlog izmena Statuta kako bi se on mogao uvrstiti u skupštinski materijal.

13.4. Izborna komisija
13.4.1. Izborna komisija objavljuje svoj obrazac prijave na internet stranici Saveza pre letnih odmora. Članovi Saveza zainteresovani za angažovanje u Savezu popunjavaju obrazac i šalju ga Izbornoj komisiji.
13.4.2. Izborna komisija objavljuje svoj predlog najkasnije 4 nedelje pre Skupštine i taj predlog ulazi u skupštinski materijal.

13.5. Komisija za društvena i socijalna pitanja

Komisija za društvena i socijalna pitanja je odgovorna za kontakte sa bolesnim članovima Saveza i penzionerima. Obaveza ove komisije je da u saradnji sa švedskim i institucijama u domovini omogući adekvatan kvalitet zdravstvene nege, podizanje životnog standarda te sprečavanje socijalne izolacije navedenih grupacija.
Zadatak komisije je da zajedno sa Upravom Saveza pospješuje osnivanje i finansiranje
penzionerskih udruženja.

14. SEKRETARIJAT
14.1. Sekretarijat Saveza je stručna služba koji obavlja potrebne poslove za organe Saveza. Sekretarijat za svoj rad odgovara predsedniku i Upravi Saveza. Radom sekretarijata rukovodi organizacioni sekretar u skladu sa Pravilnikom o radu sekretarijata. Ovaj pravilnik donosi Uprava saveza.
14.2. Odluku o zasnivanju ili raskidanju radnog odnosa zaposlenih u Sekretarijatu donosi Uprava Saveza.

14.3. Uprava Saveza je poslodavac zaposlenima u Sekretarijatu i odgovorna je za sve odluke kojima se regulišu radni zadaci, prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.

15. INFORMISANJE
Naš list je Bilten Saveza koji se distribuira digitalno preko sajta Saveza https://svenskserber.se.

16. NAGRADE I PRIZNANJA
Organizacijama ili pojedincima koji na izuzetan način doprinose radu i ugledu Saveza može se dodeliti zahvalnica ili drugo priznanje.

17. RASPUŠTANJE SAVEZA
Savez se ne može raspustiti sve dok u njemu ima najmanje pet udruženja članova. Odluka o raspuštanju Saveza se može doneti samo na dve uzastopne Skupštine od kojih je bar jedna redovna.

18. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ove izmene i dopune Statuta usvojene su na Skupštini Saveza u Solni dana 25 marta 2017 godine. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje da se primenjuje Statut Saveza donešen u Norrköpingu dana 31 marta 2012 godine.

 

Ovaj Statut je donesen na Skupštini SSuŠ  u gradu Solna,
dana 25 marta 2017 god.